Microsoft Internet

chủ nhật, ngày  26/1/2020

Trang chủ   Tìm kiếm   l 

       TRANG CHỦ

 Điều lệ - Quy chế...
 Lãnh đạo Hội
 Hòm thư liên hệ
 Tin Mới
 Hoạt động hội
 Tin thương mại
 Văn bản mới
 Tin Tổng hợp
 Gia nhập hội
 Diễn đàn doanh nghiệp
 Cầu nối
 Hội viên
 Trợ giúp pháp lý
 Thư viện ảnh
 Liên kết Doanh nghiệp
 Đền ơn đáp nghĩa
 Công tác từ thiện
 Nhà tài trợ
 Danh sách nhận tài trợ
 Xây dựng quỹ DN cứu trợ

NHÀ TÀI TRỢ

         

 

số người truy cập
2459105


Trang chủ > Điều lệ - Quy chế

Thông báo Hồ sơ tham gia xét thưởng "Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ" lần thứ 4 năm 2015

Thông báo Hồ sơ tham gia xét thưởng "Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ" lần thứ 4 năm 2015

Quyết định về việc ban hành Quy chế Xét, tặng danh hiệu "Cúp Vàng Doanh nhân Xứ Nghệ" của tỉnh Nghệ An

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế Xét, tặng danh hiệu "Cúp Vàng Doanh nhân Xứ Nghệ" của tỉnh Nghệ An.

ĐIỀU LỆ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:6368 /QĐ-UBND ngày 28 tháng12 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An)


Quyết định về việc Thành lập Hội và Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động và quản lý Hội;

Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2003/NĐ - CP;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 410/TTr - SNV ngày 17/10/2008 và Hồ sơ đề nghị của Trưởng ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An 24/08/2008,

Weblink

Dành
cho
Quảng
cáo

HỘI DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NGHỆ AN

Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
E-Mail: cupvangxunghe@yahoo.com - hoidoanhnghieptieubieu@gmail.com
Điện Thoại: 02388 602 088 - 02383 843 490 - Fax: 02383 565 022
Tài khoản:: 0101006428888 Ngân hàng VietcomBank Nghệ An